น้ำมันสังเคราะห์คืออะไร

ว่ากันเรื่องน้ำมันสังเคราะห์

น้ำมันสังเคราะห์คืออะไร
น้ำมันเครื่องประกอบไปด้วย น้ำมันพื้นฐาน กับสารเติมแต่ง โดยน้ำมันจะถูกจัดเป็นน้ำมันปกติ หรือน้ำมันสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับที่มาของน้ำมันพื้นฐานเป็นหลัก

ชนิดของน้ำมันพื้นฐาน

The American Petroleum Institute (API)จัดกลุ่มน้ำมันพื้นฐานเอาไว้ 5 กลุ่มดังนี้
น้ำมันสังเคราะห์คืออะไร
น้ำมันสังเคราะห์คือน้ำมันที่มีน้ำมันพื้นฐานอยู่ในGroup IV,V
โดยที่พบมากสุด คือกลุ่มที่ทำจาก Polyalphaolefins (PAO) ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่ถูกสังเคราะห์มาโดยเฉพาะทำให้มีไม่มีข้อเสียเหมือนน้ำมัน 3 กลุ่มแรก

ข้อดีของน้ำมันสังเคราะห์

1. น้ำมันสังเคราะห์มีโมเลกุลของน้ำมันที่เท่ากันเสมอทำให้การปกป้องพื้นผิวเป็นไปได้อย่างเต็มที่น้ำมันสังเคราะห์คืออะไร
2.น้ำมันสังเคราะห์จะไม่มีสารส่วนเกินที่ไม่ช่วยในการหล่อลื่น เช่น พาราฟิน หรือ ซัลเฟอร์เหมือนในน้ำมันแร่ พาราฟินเป็นwaxที่ติดมากับน้ำมันแร่จากการกลั่นน้ำมันดิบ โดยพาราฟินจะแข็งตัวในอุณหภูมิต่ำ และทำให้การไหลของน้ำมันในอุณหภูมิต่ำมีประสิทธิภาพลดลง
น้ำมันสังเคราะห์คืออะไร
3.น้ำมันสังเคราะห์จะมี Viscosity Index (VI) ที่สูง โดยค่า VI จะบ่งบอกว่าอุณหภูมิของน้ำมันมีผลต่อความหนืดแค่ไหนยิ่ง VI สูงแปลว่าความหนืดจะมีความผันแปรน้อยเมื่ออุณหภูมิิเปลี่ยน

น้ำมันสังเคราะห์คืออะไร