,

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU 6SA1 (210HP) [ FXM/Z13, FXZ13KFY ] [1-OIS003 / 1-OIS004 / 1-FIS021 / 1-FIS049]


FULL ชุดกรองน้ำมันเเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU 6SA1 (210HP) [ FXM/Z13, FXZ13KFY ]

559.00 ฿

 

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง ISUZU 6SA1 (210HP) [ FXM/Z13, FXZ13KFY ] [1-OIS003 / 1-OIS004 / 1-FIS021 / 1-FIS049]

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองน้ำมันเครื่อง FULL [ 1-OIS003] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเครื่อง FULL [ 1-OIS004] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FIS021] 1 ชิ้น
กรองโซล่า ดักน้ำ FULL [ 1-FIS049 ] 1 ชิ้น

 

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ ISUZU JCM9-6BC1 [1-OIS003]

กรองเครื่องรุ่น : 1-OIS003
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 160 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 104 mm
รูใน : 49/15 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

กรองเครื่องรุ่น : 1-OIS004
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 249 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 165 mm
เกลียว : M16P1.0
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU ROCKY / JCM / DA-120 [1-FIS021]

กรองโซล่ารุ่น : 1-FIS021
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 105 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 74 mm
รูใน : 16 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิงดักน้ำ

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU JUMBO FV / FX / CQ #1-87810-367-0 / 8-97915746-0 [1-FIS049]

กรองโซล่ารุ่น : 1-FIS049
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 200 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 110 mm
รูใน : 46 / 16 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

กรองเครื่อง

1-OIS003 / 1-OIS004

กรองโซล่า / โซล่าดักน้ำ

1-FIS021 / 1-FIS049