,

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ใช้สำหรับ รถตู้ เครื่อง 6BB1 (145HP) JCM / 6BD1(160HP) / 6BG1 (175HP) / 6SD1 (240HP) Rocky [1-OIS003, 1-FIS021]


FULL ชุดกรองน้ำมันเเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง รถตู้ เครื่อง 6BB1 (145HP) JCM / 6BD1(160HP) / 6BG1 (175HP) / 6SD1 (240HP) Rocky

99.00 ฿

 

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ชุดกรองน้ำมันเครื่อง และ น้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ รถตู้ เครื่อง 6BB1 (145HP) JCM / 6BD1(160HP) / 6BG1 (175HP) / 6SD1 (240HP) Rocky [1-OIS003, 1-FIS021]

 

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองน้ำมันเครื่อง FULL [ 1-OIS003 ] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FIS021 ] 1 ชิ้น

 

 

FULL กรองน้ำมันเครื่อง

FULL กรองน้ำมันเครื่อง ใช้สำหรับ ISUZU JCM9-6BC1 [1-OIS003]

กรองเครื่องรุ่น : 1-OIS003
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 160 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 104 mm
รูใน : 49/15 mm
อายุการใช้งาน : 5,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

 

FULL กรองโซล่า กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ดักน้ำ ใช้สำหรับ ISUZU ROCKY / JCM / DA-120 [1-FIS021]

กรองโซล่ารุ่น : 1-FIS021
กระดาษกรอง : High Flow Synthetic + Cellulose
ความสูง : 105 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : 74 mm
รูใน : 16 mm
อายุการใช้งาน : มากกว่า 20,000 กิโลเมตร
มาตรฐานการผลิต : ISO 9001 : 2008

 

กรองเครื่อง

1-OIS003

กรองโซล่า

1-FIS021