,

FULL ชุดกรองเครื่อง และกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้สำหรับ ISUZU DECA 360 [1-OIS054, 1-OIS060, 1-FIS445, 1-FIS433]


FULL ชุดกรองเครื่อง และกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

757.00 ฿

FULL ชุดกรองเครื่อง และ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

FULL ชุดกรองเครื่อง และกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้สำหรับ ISUZU DECA 360 [1-OIS054, 1-OIS060, 1-FIS445, 1-FIS433]

ในชุดประกอบไปด้วย

จำนวน

กรองเครื่อง (FF) FULL [ 1-OIS054 ] 1 ชิ้น
กรองเครื่อง (BP) FULL [ 1-OIS060 ] 1 ชิ้น
กรองดักน้ำ FULL [ 1-FIS445 ] 1 ชิ้น
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL [ 1-FIS433 ] 1 ชิ้น

 

 

กรองเครื่อง FULL เบอร์ 1-OIS054

1-OIS054-1

กรองเครื่องรุ่น :

1-OIS054

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU CX,6WA1-T,10PE1

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

188 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

128 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

17 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

กรองเครื่อง FULL เบอร์ 1-OIS060

1-OIS060

กรองเครื่องรุ่น :

1-OIS060

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU CX,EX,10PE1 เล็ก

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

180 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

104 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

49 / 15 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL เบอร์ 1-FIS445

กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่น :

1-FIS445

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU FXZ/GXZ360(6UZ1)COM.

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

193 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

101 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

20 / 0 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

 

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FULL เบอร์ 1-FIS433

1-FIS433

กรองเครื่องรุ่น :

1-FIS433

สำหรับรถรุ่น :

ISUZU 10สูบ,10PE1,CXZ

กระดาษกรอง :

High Flow Synthetic + Cellulose

ความสูง :

159 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก :

100 mm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูใน :

15 mm

มาตรฐานการผลิต :

ISO 9001 : 2008

 

กรองเครื่อง

1-OIS054, 1-OIS060

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

1-FIS445, 1-FIS433